1957 - 1981 Ngày 26-4-1957, trước yêu cầu cần có một cơ quan cấp phát và giám đốc vốn ngân sách nhà nước cho hoạt động kiến thiết cơ bản, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 177/TTg thành lập nên Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính..... Xem thêm
1981 - 1990 Từ ngày 24-6-1981, theo Quyết định số 259/CP của Hội đồng Chính phủ, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam được chuyển từ Bộ Tài chính sang trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam với nhiệm vụ chủ yếu .... Xem thêm
1990 - 2012 Thực hiện công cuộc đổi mới theo hai pháp lệnh Ngân hàng, ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 401/CT chuyển Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt nam thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).... Xem thêm
2012 - nay Năm 2012 đánh dấu một bước chuyển lớn khi BIDV thực hiện thành công cổ phần hóa và chính thức chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần từ ngày 01/05/2012. Tháng 1-2014, BIDV chính thức giao dịch cổ phiếu .... Xem thêm